VEDTÆGTER

Vedtægter for DHG Gymnastik

 

§ 1. Navn og hjemsted

Navn:  Dalum-Hjallese Gymnastikforening Gymnastikafdelingen - forkortet DHG Gymnastik

Hjemsted: Dalum-Hjallese, Odense Kommune

Stiftet: 20. maj 1969

 

§ 2. Formål

Foreningen er upolitisk og har til formål at danne ramme om et trivselsmiljø, hvor gymnastik/aktiviteter kan foregå både på konkurrence- og motionsplan.

Foreningsarbejdet skal give medlemmerne mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær i deres fritid.

 

§ 3. Medlemskab af sammenslutninger

DHG´s hovedafdeling er medlem af SIKO. 

DHG Gymnastik er medlem af GymDanmark, DGI og DIR (Dalum Idrætsring).

 

§ 4. Optagelse af medlemmer

Som aktiv medlem kan optages enhver person, der opfylder DGF`s amatør- og ordensreglement.

Ind- og udmeldelse sker til medlemskartoteket. Foreningen skal have en registreret medlemskreds.

Som passivt medlem kan optages enhver, som har interesse for foreningen.

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen, overtræder klubbens vedtægter, ordensregler eller har mere end 3 måneders kontingentrestance.

 

§ 5. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, denne afholdes årligt senest den 20. marts.

Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel. Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse (iht. § 6).

Bestyrelsen udpeger 5 delegerede af sin egen kreds til hovedforeningens repræsentantskab.

 

Valgene til bestyrelsen gælder for 2 år. De medlemmer, der opnår flest og næstflest stemmer uden at blive valgt, er henholdsvis 1. og 2. suppleant - valget gælder for 1 år. Er der ikke valgt suppleanter nok, supplerer bestyrelsen sig selv. 

Stemmeret på generalforsamlingen har alle over 18 år, der er fuldgyldigt medlem og har været medlem mindst 3 måneder før generalforsamlingen.

Passive medlemmer har ikke stemmeret, men taleret. 

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter og revisorer
  6. Eventelt

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. Den skal afholdes senest 3 uger efter formanden har modtaget henvendelsen herom. Indkaldelsesprocedure er den samme som ved ordinær generalforsamling.

 

§ 6. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, alle skal være myndige personer.

Bestyrelsen vælges for 2 år, således at 4 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer er på valg i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer. 

Foreningen tegnes i det daglige arbejde af formanden og den daglige økonomi tegnes af kassereren.

Ved større økonomiske dispositioner tegnes foreningen af formand og kasserer, hvor bestyrelsen orienteres.

 

§ 7. Økonomi

Kontingent:

Bestyrelsen fastsætter kontingent. Ved indmeldelse betales indskud og kontingent.

Såfremt et medlem står i restance i 3 måneder, slettes vedkommende og kan ikke optages i foreningen før restancen er betalt.

 

Regnskab:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Revisorpåtegnet regnskab underskrives af hele bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

§ 8. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og en suppleant. Revisorerne skal være myndige personer. 

Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, hvoraf den ene revisor vælges for 2 år i ulige år og den anden revisor vælges for 2 år i lige år. 

Suppleant vælges for et år ad gangen. 

Revisorerne har til enhver tid adgang til foreningens regnskab og skal inden generalforsamlingen gennemgå og påtegne regnskabet.

Formanden eller et bestyrelsesmedlem overværer revisionen.

 

§ 9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

 

§ 10. Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun besluttes ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 9/10 flertal for forslaget.

Eventuelle midler skal ved opløsningen af foreningen anvendes til idrætslige ungdomsformål i Dalum-Hjallese området.

 

Lovene vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. maj 1969

Ændret den 25. april 1988

Ændret den 6. marts 2001

Ændret den 3. marts 2009

Ændret den 1. marts 2016

Ændret den 5. marts 2019